Alis A Rasmussen's picture

Alis A Rasmussen


USA flag (b.1958)

aka Kate Elliott

Also writes under the pen name Kate Elliott.