Le Thi Diem Thuy's picture

lê thi diem thúy


Vietnam (b.1972)

Lê Thị Diễm Thúy is a Vietnamese American poet, novelist, and performer. Her pen name is lowercase: lê thị diễm thúy.

Genres: Literary Fiction