Chaim Bermant


(Chaim Icyk Bermant)
UK flag (1929 - 1998)