Kir Bulychev


(Igor Vsevelodovich Mozheiko)
Russia (1934 - 2003)