New Authors      New Books      Coming Soon      Most Popular      Top Authors     
 

Authors from China

 BooksGenres
Alex Auswaks2
Eileen Chang11
Angela S Choi2
Cixin LiuNew Books18s
Da Chen7
Dai Sijie3
Fan Wu2
Ge Fei2
Bi Feiyu3
Gao Xingjian14
Geling Yan5
Ha Jin17
Han Shaogong1
Hong Ying8
Jiang Rong1
Chan Koonchung3s
Janice Y K Lee2r
Diane Wei Liang3
Liu Heng3
Liu Hong4
Ken LiuNew Books7f,s
Malinda LoNew Books13f
Gu Long1
Bette Bao Lord6
Marie LuNew Books13f
Ma Jian5
Adeline Yen Mah8
Anchee Min9
Timothy Mo7
Tie Ning2
Qian Zhongshu3
Qiu Xiaolong16m
Lao She8
Shen Congwen7
Shih Shu-Ching1
Su Tong8f
Han Suyin22
Hwee Hwee Tan2
Nury Vittachi21
Barbara Brooks Wallace34
Michelle Wan6m
Wang Shuo2
Annie Wang5
Wei Hui2
Sung J Woo2
Wu Ch'eng'en1
Zhang Xianliang5
Xiao Bai2
Xiaolu GuoNew Books11
Cheng Xiaoqing1
Xinran8
Xu XiNew Books12
Xu Xiaobin3
Can XueNew Books8
Lu Xun7
Yan LiankeNew Books7
Mo Yan13
Nancy Yi Fan3
Yiyun LiNew Books9
Yu Hua9
Zhang Wei3
Zhu Wen2
Chi Zijian2


Search for