New Authors      New Books      Coming Soon      Most Popular      Top Authors     
 

Authors from Russia

 BooksGenres
Achmed Abdullah39
Aleksandr and Sergei Abramov2
Alina Adams17m,r
Aleksandr Afanasev1
Vasili Aksenov2
Boris AkuninNew Books15m
Nikolai Mikhailovich Amosoff1
Ilona AndrewsNew Books36f,r
Nadezhda Belenkaya1
Alexander Beliaev4
Nina Berberova6
Dmitri Bilenkin1
Madame Blavatsky2
Reginald Bretnor22
Alina Bronsky4
Mikhail Bulgakov21
Kir Bulychev6
Anton ChekhovNew Books35
Nikolai Chernyshevsky3
Fyodor Dostoevsky35
Max Frei4f,h
Garros-Evdokimov1
Anatoly Gladilin1
Dmitry Glukhovsky4s
Nikolai Gogol16
Ivan Goncharov3
Ivan Gontcharoff1
Vasily Grossman8
Olga Grushin3
Alexander Ikonnikov1
Yuri Kapralov3
Anna Kashina13
Bel Kaufman5
Daniil Kharms10
Sigizmund Krzhizhanovsky3
Mikhail Kuraev1
Andrey Kurkov12m
Sergey KuznetsovNew Books2
Mikhail Yuryevich Lermontov3
Nikolai Leskov10
Sergei Lukyanenko9f
Andreï Makine15
Lena Meydan1f
Vladimir Nabokov26
Vera Nazarian25
Boris Pasternak28
Alexey Pehov5f
Victor Pelevin17f,s
Ludmilla Petrushevskaya7
S S Prokofiev1
Alexander Pushkin31
Ayn Rand12s
Oksana Robski1
Andrei Rubanov1
Anatoli Rybakov3
Yuri Rytkheu2
Vladimir Savchenko1
E Sedia1
Varlam Shalanov2
Viktor Shklovsky8
Mikhail Sholokhov21
Paullina SimonsNew Books17r
Olga Slavnikova4
Natalia Smirnova2
Feodor Sologub14
Aleksandr Solzhenitsyn29
Vladimir Sorokin6
Anna Starobinets4
Arkady Strugatsky27s
Boris Strugatsky24s
Vladimir Tendryakov4
Alexander Terekhov3
Tatyana Tolstaya5
Leo Tolstoy96
Leonid Tsypkin1
Ivan Turgenev26
Anya Ulinich2
Ludmila Ulitskaya8
Alexander Vassiliev3
Georgi Vladimov3
David Vogel7
I Yefremov6
Anzia Yezierska9
Eugene Zamiatin2
Mikhail Zoshchenko7


Search for