Moray Dalton


(Katharine Renoir)
UK flag (1881 - 1963)